top of page

Om Asker Turnforening

Asker turnforening er en stor klubb og vi er stolte av å ha både breddeidrett og toppidrett. Vi jobber daglig med å forbedre oss som klubb. 

Vår visjon: 

"Alle skal få muligheten"

Dette er drømmen vår og et bilde av den fremtiden vi ønsker for klubben. Visjonen forteller hvorfor folk er med og gjør en innsats for akkurat vår klubb. Den sier hva vi skal strekke oss etter og skape sammen. For at visjonen skal kunne omsettes til handling, kreves det god kommunikasjon. 

Våre verdier: 

Asker Turnforening baserer sin aktivitet på felles vedtatte verdier for norsk idrett; ærlig, leken, ambisiøs og inkluderende. Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Asker Turnforening tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Asker turnforening sine verdier: 

"Trivsel, utviklende, rom for alle, nyskapende"

Verdiene skal hjelpe oss til: 

  • Å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre

  • Å skape gode holdinger, som fører til et godt treningsklima

  • Å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel

  • Å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger

  • Å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre våre spesielle identitet

hendene sammen
IMG_1776.JPG

Asker turnforening er et rent idrettslag

Rent idrettslag.png

Et historisk tilbakeblikk

Asker Turnforening har en lang historie, og her er noen historiske tilbakeblikk. 

Asker Turnforening er blitt en meget erfaren og dyktig arrangør av både stevner, oppvisninger, treningssamlinger og konkurranser. Men alt har sin spede begynnelse...

Asker Turnforening ble stiftet 01.11.1926 på Venskaben. Det var ledende menn i Asker Skiklubb og Idrettslaget Frisk som mente "at bygden måtte ha sin egen forening". 14 oktober 1926 møttes 6 menn på daværende Asker Hotell, til et forberedende møte. De ble enige om å invitere til et stiftelsesmøte på Venskaben 1.november. 

Initiativtagerne tenkte åpenbart at bare menn ville være interessert i å stifte en turnforening. Vi forstår av stiftelsesprotokollen at det skapte en viss uro og forskrekkelse at det i tillegg til 40 menn møtte hele 20 kvinner! En av disse var Jørga Hanevold, som ble en kjent og market personlighet i Asker gjennom sitt brede engasjement på mange fronter. Hun ble senere utnevnt til en av foreningens få æresmedlemmer.

Kvinnene kom imidlertid raskt med i det gode selskap og allerede på generalforsamlingen året etterpå ble det vedtatt å starte egen partier/grupper for damer. De utgjorde snart flertallet, noe som også er tilfelle i dagens forening. Innen 1930 var det opprettet egne gutter-og jentegrupper. Trening mot deltagelse i konkurranser nasjonalt skjøt først fart i 1970-årene. 

Stevnearrangementer

Det er klart at det forutsetter en voldsom innsats av en rekke medlemmer for å kunne bringe vellykket i havn et turnarrangement med mange hundre deltagere. Allerede i 1930 anmodet Akershus Turnkrets, turnforeningen om å arrangere det 4. kretsturnstevnet i Akershus i 1931. Pga den manglende erfaringen blant foreningens medlemmer fant man det tvilsomt om foreningen kunne påta seg arrangementet, men etter en rekke drøftelser besluttet styret seg for å arrangere kretsturnstevnet den 31.mai på idrettsplassen ved Asker stasjon. For foreningen var det ingen grunn til å klage på den presseomtale man fikk, både før og etter stevnet, som samlet 250 deltagere og ca 1200 tilskuere. Vår forening deltok med et herreparti og et gutteparti. 

Vi gjengir fra "Forstadsposten", Dagblad for Oslo og omegn, tirsdag 2 juni 1931, avisens store overskrift: "Akershus kretsturnsstevne ble særdeles vellykket". "Asker og Bærums Budstikke" hadde stor omtale av stevne, men en rekke fotografier. 

Bildet viser Asker Turnforenings deltagere ved kretsturnstevnet 31.mai 1931. (Utdraget og bildet er hetet fra jubileumstidskriftet gitt ut i forbindelse med at Asker Turnforening fyltet 50 år i 1976). 

 

1940-41 

80 år etter utbruddet av andre verdenskrig er det interessant å se hva som skjedde med Asker Turnforening under krigen. I jubileumsskriftet som ble uttgitt i forbindelse med at Asker Turnforening fylte 50 år i 1976 står følgende: 

Foreningen prøvet å forsette sin virksomhet også under okkupasjonen og det ble turnet som vanlig hele vinteren 1940/1941 i "Venskaben". Det viste seg imidlertid etter hvert å bli vanskelig å holde virksomheten i gang. Nasjonal Samlingens medlemmer hadde ofte møter i "Venskaben", og, for å sitere årsberetningen: "De beskytte oss for å bråke så meget som mulig for å forstyrre dem. Hvilket ikke var tilfelle for det meste da". 

Høsten 1941 ble det avholdt to styremøter i slutten av august, og det ble da besluttet at foreningen midlertidig skulle nedlegge son virksomhet. Sommeren 1941 hadde nemlig NS overtatt de fleste andre klubber i bygden. Foreningen trakk seg stille og rolig tilbake og håpet på å bli oversett. Apparattene ble lagret under scenen i "Venskaben" i håp om at ingen skulle se under denne, noe som også viste seg å bli tilfelle. Apparatene var nesten like gode ved krigens slutt. Borsett fra noen få kroner, tok turnforeningens styre ut av banken det foreningen hadde innestående på konto. Sammen med kassebeholdningen ble disse midlene gjemt vekk på et sikkert sted og tatt frem igjen etter frigjøringen. 

 

Videre -- 

Asker Turnforneing har i alle år vært en aktiv del av Askeridretten, og dagens forening er en "stor" forening i gymnastikk-og turnsammenheng. Vi er en av de få foreningen som gir tilbud om konkurranseaktivitet innen tre av forbundets olympiske grener; Turn Kvinner, Turn Menn og Rytmisk Gymnastikk. 

Justice Scale

Organisering

Asker turnforening sin organisasjonsplan

Årsmøte

Årsmøtet er klubben høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars måned. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i klubbens lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles. For stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst en måned og ha betalt kontingent. 

Kontrollutvalg

Kontrollutvalget skal kontrollere at styret utfører de oppgaver styret er tillagt etter organisasjonsleddets lov. Kontrollutvalget avgir beretning til årsmøtet/tinget. 

Valgkomite

Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøte/ting. 

Dagligleder

Nærmeste overordnede til daglig leder er klubbens styre. Utenom styremøtene rapporterer daglig leder til styrets leder. Daglig leder skal lede klubben i samsvar med lovbestemmelser, forskrifter, vedtekter og beslutninger truffet i årsmøtet og/eller styremøtet. 

Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret har rett til å fatte beslutninger innenfor de rammer idrettens regelverk og årsmøtevedtak setter. Styret er ansvarlig for den daglige driften av idrettslaget. 

Avdelingene/komite

Komiteene i hver avdeling jobber tett opp mot hovedtrenere. Komiteene har ansvar for avdelingenes handlingsplaner, budsjett og økonomioppfølging, organiserer dugnader og arrangementer, bidrar i det praktiske arbeidet ved reiser og konkurransedeltagelse andre steder. 

Norges Gymnastikk- og Turnforbunds vettregler

Norges Gymnastikk - og Turnforbund lanserte i 2022 vettregler som et hjelpemiddel for skape gode holdninger for gymnaster, trenere, ledere og foreldre. 

 

Forbundet skriver: 

"Et godt samspill mellom foreldre, trenere, ledere og gymnaster må til for å skape en positiv stemning i turnhallen. La oss sammen utvikle turnmiljøet slik at det det er kjekt og trygt for alle barn å være på trening!"

Asker turnforening ønsker at alle gjør seg kjent med vettreglene og at vi jobber sammen om et godt og trygt mijlø i vår klubb! 

Kontakt oss

Adresse

Telefon

Besøk oss

Brages vei 2, 

1387 Asker

66 79 19 66

Mandag

Tirsdag

Torsdag

Fredag

Kl 10.00-13.00

Epost

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page